fbpx

Feksofenadyna – Co to jest?

Feksofenadyna (chlorowodorek feksofenadyny) to substancja lecznicza o działaniu przeciwhistaminowym.

Feksofenadyna – Jak działa?

Feksofenadyna jest tzw. wybiórczym antagonistą receptorów histaminowych (H1), oznacza to, że blokuje te receptory i w związku z tym działa przeciwhistaminowo – przeciwalergicznie. Feksofenadyna nie wywiera działania sedatywnego (uspokajającego) i nie wpływa na pracę serca.

Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny.

Feksofenadyna – Jakie są wskazania do jego stosowania?

Feksofenadyna wskazana jest do leczenia objawowego sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Feksofenadyna – Jakie działania niepożądane może powodować?

Feksofenadyna może powodować:

 • bóle i zawroty głowy,
 • senność,
 • nudności
 • zmęczenie.
 • bezsenność,
 • nerwowość,
 • zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny,
 • tachykardie
 • kołatanie serca,
 • biegunke,
 • wysypkę, pokrzywkę, świąd,
 • reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji)

Feksofenadyna – Jakie leki go zawierają?

Feksofenadyna to substancja czynna leków jednoskładnikowych takich jak: Allegra (lek OTC), Fexofast, Fexogen, Telfast, Telfexo.

Należy zwracać szczególną uwagę na skład przyjmowanych produktów leczniczych – dwa leki o różnych nazwach handlowych mogą zawierać tą sama substancję leczniczą i przyjęcie obu, (mimo, że w przekonaniu pacjenta obu różnych leków) prowadzi do przyjęcia zwiększonej dawki substancji leczniczej, co może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych i zatrucia.

Feksofenadyna i karmienie piersią

Feksofenadyna zaliczana jest do kategorii L2 – leków bezpiecznych w czasie laktacji (wg kategorii ryzyka laktacyjnego Prof. Hale’a). Do kategorii L2 zaliczane są:

 • leki, które były stosowane u ograniczonej liczby matek i które na wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci
 • leki, dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne

Wg The American Academy of Pediatrics feksofenadyna klasyfikowana jest, jako zgodna/kompatybilna z karmieniem piersią.

Wpływ na laktację

Wg niektórych informacji, duże dawki leków przeciwhistaminowych (podawanych w postaci iniekcji) mogą wpływać na spadek stężenia prolaktyny. W dawkach zazwyczaj stosowanych doustnie (małych) nie badano wpływu feksofenadyny na poziom prolaktyny i ewentualnie na hamowanie procesu laktacji. Dotychczas nie zanotowano/zgłoszono/zarejestrowano takiego wpływu/efektu.

Przenikanie do mleka mamy

Dotychczas nie określono ilości feksofenadyny, jaka może przenikać do mleka w trakcie przyjmowania tego leku przez mamę karmiącą. Niemniej jednak na podstawie różnych badań klinicznych można spodziewać się, że związek ten przenika do mleka mamy.  Co prawda Autorzy tych badań, sugerują, że ilość feksofenadyny w mleku mamy, wynosi tylko ok 0,1-0,45% dawki, jaką przyjmuje mama. Ta ilość jest na tyle mała, że nie mogłaby ona spowodować niekorzystnego oddziaływania na dziecko karmione piersią.

Jedną z wartości/danych, które bierze się pod uwagę oceniając bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji jest Relative Infant Dose (Relative Pediatric Dose) – jest to wartość wyrażana w procentach i jest to ilość leku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem (w przeliczeniu na masę jego ciała), w przeliczeniu na dawkę leku, jaką przyjmuje mama (w przeliczeniu na jej masę ciała). Uznaje się, że lek jest stosunkowo bezpieczny, jeżeli ta wartość jest mniejsza niż 10% – im mniejsza tym lek jest bezpieczniejszy. Dla feksfonedyny wartość RID = 0,5-0,7%.

Aby zminimalizować ilość związku przyjmowaną przez dziecko należy zsynchronizować przyjmowanie feksofenadyny z karmieniem piersią, – o czym poniżej.

Wpływ na dziecko karmione piersią

Dotychczas zgłoszono przypadek zwiększonej drażliwości u niemowląt, których mamy przyjmowały lek zawierający terfenadyne. Wiadomo, że terfenadyna w organizmie mamy ulega metabolizmowi do feksofenadyny i to ona przenika do mleka mamy i możliwe, że to ona spowodowała taką reakcję. Zgłoszone przypadki drażliwości u niemowląt nie wymagały pomocy lekarskiej.

Innego niekorzystnego oddziaływania na dziecko karmione piersią nie zarejestrowano.

Karmienie a przyjmowanie leku

Stosując lek w czasie laktacji należy zsynchronizować czas jego przyjmowania z karmieniem piersią. Najlepiej lek przyjmować bezpośrednio po karmieniu piersią przed najdłuższą przerwą. Najwięcej leku przenika do mleka mamy w momencie, kiedy osiąga on maksymalne stężenie w surowicy matki. Wówczas należy ograniczyć przystawianie dziecka do piersi, aby ograniczyć ilość leku przyjmowaną wraz z pokarmem przez dziecko a co za tym idzie zminimalizować ewentualne ryzyko niekorzystnego wpływu leku na zdrowie dziecka.

Feksofenadyna  maksymalne stężenie w krwi mamy osiąga w czasie od 1 do 3 godzin po przyjęcia leku – wtedy należy ograniczyć karmienie piersią.

Karmienie piersią, przyjmowanie leków i obserwowanie dziecka

W przypadku stosowania feksofenadyny w czasie karmienia piersią należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zauważenia u dziecka: senności, zmęczenia, drażliwości lub innych niepokojących objawów i zmian w jego dotychczasowym zachowaniu lub zwyczajach należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i/lub pediatrą.

O innych zasadach bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji możecie przeczytać TU


Pamiętaj

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie laktacji powinno być skonsultowane z lekarzem!

Nie przyjmuj leków na własną rękę!


Powyższy post ma charakter informacyjny zgodny z aktualnym stanem wiedzy – nie jest poradą medyczną.  Przed zastosowaniem każdego leku (szczególnie w czasie laktacji) należy skonsultować się z lekarzem,  farmaceutą lub doradcą laktacyjnym. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie preparatów leczniczych i skutki wynikające z takiego działania.


źródła:

 1. Hale T.W., Rowe H.E., Medications & Mothers’ Milk, 2014, Sixteen edition, Hale Publishing
 2. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics. 2001
 3. Lucas BD Jr, Purdy CY, Scarim SK, Benjamin S, Abel SR, Hilleman DE.Terfenadine pharmacokinetics in breast milk in lactating women. Clin Pharmacol Ther. 1995, 57(4), 398-402
 4. http://www.e-lactancia.org/producto/654
 5. http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~c3oU8L:1
 6. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A., Karmienie piersią w teorii i praktyce. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
 7. Korbut R., Olszanecki R., Wołkow P., Jawień J., Farmakologia, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
 8. Kostowski W., Herman Z., Farmakologia – Podstawy farmakoterapii, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
 9. Karta charakterystyki produktu leczniczego – Allegra