fbpx

Fentanyl to syntetyczny, opioidowy lek przeciwbólowy – agonista receptora opioidowego. Po podaniu działa szybko i krótkotrwale – działanie utrzymuje się około 30 min. Stosowany jest między innymi do znoszenia bólu podczas zabiegów chirurgicznych. A jak wygląda bezpieczeństwo stosowania fentanylu w okresie laktacji?

Fentanyl i karmienie piersią:

Fentanyl zaliczany jest do kategorii L2 – leków bezpiecznych w czasie laktacji, prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią (wg Kategorii Ryzyka Laktacyjnego Prof. Hale’a). Do kategorii L2 zaliczane są:

 • substancje lecznicze, które były stosowane u ograniczonej liczby matek i które na wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci
 • substancje lecznicze, dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne

Zgodnie z klasyfikacją opisaną w podręczniku „Drugs in Pregnancy and Lactation” Prof. Briggsa’a (najnowsze wydanie z maja 2017r) fentanyl zaliczany jest do grupy leków kompatybilnych z karmieniem piersią. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze, które przenikają do mleka mamy w nieznacznych ilościach i/lub związki, których stosowanie w czasie laktacji nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) określa fentanyl jako zgodny z karmieniem piersią.

Fentanyl zaliczany jest do kategorii VERY LOW RISK wg portalu e-lactancia.org. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze określane jako kompatybilne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Przynależność substancji leczniczych do tej kategorii została określona na podstawie publikacji naukowych a stosowanie tych związków jest bezpieczne.

Fentanyl określany jest jako związek pierwszego wyboru w czasie laktacji i krótkotrwałe stosowanie w czasie laktacji wydaje się być bezproblemowe a przerywanie karmienia piersią (czy czasowe czy całkowite) nie jest wymagane.

Fentanyl może przenikać do mleka mamy. Niemniej jednak w badaniach klinicznych wykazano, że przenika on do pokarmu w bardzo małych ilościach – poniżej poziomu oznaczenia. W badaniach określano również ilość fentanylu w siarze (co ma istotne znaczenie w przypadku używania fentanylu w czasie cesarskiego cięcia). Wykazano, że ilości jakie mogą przenikać do siary są bardzo małe, największa ilość tego związku w siarze znajdowała się po 45minutach od podania leku a po 10h nie był on oznaczany w pokarmie. Takie niskie ilości fentanylu w mleku związane są z krótkim biologicznym okresie półtrwania fenatnylu w organizmie mamy i jego szybkiej dystrybucji. Należy zaznaczyć, że przy tak małych ilościach fentanylu w pokarmie kobiecym i przy niskiej jego biodostępności po podaniu doustnym (z mlekiem mamy), ryzyko ewentualnych działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią jest bardzo małe i w związku z czym, stosowanie fentanylu w okresie laktacji jest bezpieczne. Co istotne we wspomnianych badaniach nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią.

W kontekście bezpieczeństwa stosowania fentanylu w czasie laktacji warto wspomnieć o względnej dawce dla niemowlęcia RID. Jest to wartość wyrażana w procentach i jest to ilość związku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem, w przeliczeniu na kilogram masy jego ciała, w przeliczeniu na dawkę leku, jaką przyjmuje mama (w przeliczeniu na masę ciała). Uznaje się, że lek jest bezpieczny, jeżeli wartość ta jest mniejsza niż 10%. Im mniejsza tym lepiej. Dla fentanylu RID wynosi 2,9-5%.

W czasie przygotowywania tego opracowania znalazłam informację w Pharmindexie, że „Ze względu na możliwość przenikania przez łożysko, fentanyl może wywoływać depresję ośrodka oddechowego u noworodka – nie stosować w czasie porodu (łącznie z cięciem cesarskim). W przypadku zastosowania fentanylu należy natychmiast podać noworodkowi odtrutkę w postaci naloksonu. Lek wydziela się do mleka matki, karmienie piersią można rozpocząć po 24 h od zastosowania fentanylu.” Niestety nie natknęłam się na żadne wyjaśnienia tej kwestii. Owszem dostępne są jakieś doniesienia o ewentualnym negatywnym wpływie stosowania fantanylu w początkowym okresie karmienia, ale brak jest jakichkolwiek dokładnych danych na ten temat i co istotniejsze, brak jest jakichkolwiek wniosków i wskazówek dotyczących postępowania. Co więcej są pewne wątpliwości co do wpływu stosowania takich leków przeciwbólowych w czasie porodu jako związków, które mogą opóźniać laktogenezę lub utrudniać ssanie dziecka. Ale nie ma to wpływu na masę ciała noworodka – w związku z tym należy wesprzeć wtedy mamę i pomóc jej w rozpoczęciu i utrzymaniu laktacji.

Zgodnie z zaleceniami – karmienie piersią po zastosowaniu fenatnylu może nastąpić, jak tylko mama będzie mogła karmić piersią.


 

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 2. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Wolters Kluwer, 2017
 3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 4. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
 5. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
 6. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk, AAP, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
 7. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A., Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
 8. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk American Academy Of Pediatrics, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
 9. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human. Breast Milk: An Update on Selected Topics. Pediatrics, 2013, 132(3), e796-e809
 10. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~cVhYyI:1
 11. Baza e-lactancia http://www.e-lactancia.org/producto/650