fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg Prof. Briggs’a

SUBSTANCJE LECZNICZE PRZECIWWSKAZANE W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ

Klasyfikacja leków wg prof. Briggs'a, substancje lecznicze kompatybilne z karmieniem piersią

Substancje lecznicze przeciwwskazane w czasie karmienia piersią

Do substancji leczniczych przeciwwskazanych w okresie karmienia piersią zalicza się substancje lecznicze, dla których, dostępne dane, wskazują na możliwe poważne działania niepożądane u dziecka karmionego piersią. Karmienie piersią jest przeciwwskazane w przypadku konieczności przyjmowania tych leków przez mamę karmiącą.

Przykłady substancji leczniczych przeciwwskazanych w czasie karmienia piersią:

Abakawir

Amiodaron

Atorwastatyna

Bromokryptyna

Busulfan

Chlorambucil

Cisplatyna

Cyklofosfamid

Cytarabina

Dakarbazyna

Danazol

Dihydroergotamina

Docetaksel

Doksorubicyna

Efawirenz

Eksemestan

Epirubicina

Etopozyd

Etrawiryna

Ewerolimus

Fluorouracil

Indynawir

Kabergolina

Kapecytabina

Karboplatyna

Lopinawir

Metotreksat

Mitoksantron

Newirapina

Oksaliplatyna

Paklitaksel

Pazopanib

Prawastatyna

Raltegrawir

Ritonawir

Sakwinawir

Simwastatyna

Tamoxifen

Temozolomid

Winblastyna

Winkrystyna

Winorelbina

Zidowudyna

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Klasyfikacja wg Prof. Briggs’a

opracowano na podstawie:

Drugs in Pregnancy and Lactation, Briggs G., Lippincott Williams and Wilkins, 2017